Regulamin Programu

 „Program +300 zł współpracę”

obowiązuje od 01.03.2023 r. do odwołania.

 • 1 Organizator Programu

Program +300 za współpracę – zwany dalej „Programem” organizowany jest przez Żaneta Buczek

Nieruchomości, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 837-170-68-04, zwana dalej „Biurem nieruchomości” lub „Organizatorem”.

 • 2 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Żaneta Buczek Nieruchomości z siedzibą w Sochaczewie, Plac Tadeusza Kościuszki 18.
 2. Biuro nieruchomości będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu wyłącznie

w celu przeprowadzenia niniejszego Programu oraz w celu przeprowadzenia postępowania

reklamacyjnego.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Biuro nieruchomości jest

realizacja umowy (realizacja Programu) z Uczestnikami Programu. Uczestnicy Programu

podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację

Programu przez Biuro nieruchomości i wykonanie umowy.

 1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane od momentu ich podania przez

Uczestnika Programu przez okres trwania Programu wskazany w §4 oraz po zakończeniu

Programu przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Programu roszczeń z

tytułu uczestnictwa w Programie. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe będą

przez nas przetwarzane w celu wypełniania innych obowiązków prawnych.

 1. Za pośrednictwem strony internetowej lub w siedzibie Biura nieruchomości, Uczestnicy

Programu:

 1. a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
 2. b) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Uczestnicy Promocji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w

zakresie ochrony swoich danych osobowych.

 • 3 Objaśnienie pojęć

Transakcja – umowa sprzedaży nieruchomości między stronami (Nowym Klientem, a osobą

trzecią) na określonych warunkach i po określonej cenie.

Premia – 300 złotych uzyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości osoby poleconej.

Nowy klient/ osoba polecona – nie jest obecnie klientem biura Żaneta Buczek Nieruchomości po wskazaniu przez Uczestnika Programu, zawarła umowę pośrednictwa w sprzedaży

nieruchomości. Polecenie nowego klienta, polega na skojarzeniu go do z biurem

nieruchomości, w konsekwencji czego zostanie zawarta umowa współpracy przy sprzedaży

nieruchomości. Nieruchomość musi znajdować się w obrębie powiatu Sochaczewskiego lub Warszawy.

Uczestnik Programu – osoba, która zarejestrowała się do uczestnictwa w Programie i

rekomendowała korzystanie z usług Biura nieruchomości podając Nowym Klientom swój

numer ID

 • 4 Czas trwania Programu / Okres, w jakim można przystąpić do Programu
 1. Program trwa od 01.03.2023 r. do odwołania.
 2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawo do wypłaty „Premii” nabyte przez Uczestników

Programu w okresie jej trwania.

 • 5 Uczestnictwo w Programie/Uczestnicy Programu
 1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami Programu”,

które polecą współpracę z biurem Żaneta Buczek Nieruchomości Nowemu Klientowi do

współpracy przy sprzedaży własnych nieruchomości.

 1. Aby zostać Uczestnikiem Programu, należy podczas jego trwania spełnić, poniższe warunki

z zachowaniem ich kolejności:

 1. a) dokonać rejestracji zgłoszenia na stronie https://zanetabuczek.pl/polecam/

Po prawidłowym zgłoszeniu się do programu otrzymać potwierdzenie wzięcia udziału w formie

elektronicznej, na wskazany adres mail/nr telefonu. Potwierdzenie zawierać będzie

indywidualny nr ID klienta, który będzie potrzebny do wypłaty premii i zostanie przesłane w

terminie 72 godzin od momentu rejestracji. (nie wliczając niedziel i dni świątecznych).

 1. b) Przekazać dane kontaktowe biura osobie polecanej wraz ze swoim numerem ID lub/oraz

przesłać do biura Żaneta  Buczek Nieruchomości dane kontaktowe osoby polecanej. Zgłoszenia można dokonać poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni.

 • 6 Zasady Programu i wypłata „Premii”
 1. Uczestnik Programu, który w okresie trwania Programu spełnił warunki określone w § 5.2,

otrzyma, z zastrzeżeniem §6.4, nagrodę pieniężną zwaną dalej „Premią” lub odpowiednio

„Premiami” w wysokości 300 zł za polecenie i realizację transakcji przez Żaneta Buczek Nieruchomości w ramach zawartej umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z Nowym

Klientem / osobą poleconą.

 1. Jeżeli Uczestnik Programu poleci obsługę więcej niż jednej nieruchomości od każdej z nich

otrzyma “Premię”, jednakże kwota uzyskana z polecanych inwestycji nie może przekroczyć

kwoty 2 000 zł zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych.

 1. Premia wypłacana jest po spełnieniu łącznie niżej wskazanych warunków:
 2. a) Żaneta Buczek Nieruchomości należeć się będzie wynagrodzenie za realizację umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości oraz
 3. b) Nowy Klient / osoba polecona uiści całość należnego wynagrodzenia.
 4. Premia zostanie wypłacona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przez Żaneta Buczek

Nieruchomości całości wynagrodzenia. Organizator prześle na adres mailowy Uczestnika

programu informację o należnej wypłacie premii niezwłocznie po zrealizowaniu się warunków

opisanych wyżej w pkt. 3.

 1. Należne Premie wypłacane są w gotówce lub na rachunek bankowy wskazany

przez Uczestnika Programu, jeśli Uczestnik Programu podał numer rachunku bankowego po

rejestracji lub w odpowiedzi na wiadomość mailową zawierającą informację o należnej wypłacie

premii.

 1. Uzyskane Premie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób

fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych.

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z programu, co wiąże się z jednoczesnym

usunięciem jego danych osobowych z listy mailingowej – Uczestnik Programu traci prawo

do Premii.

 • 7 Reklamacje
 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie, Uczestnik Programu może składać

drogą elektroniczną lub tradycyjną drogą korespondencyjną za pośrednictwem poczty

z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej

na adres biura Żaneta Buczek Nieruchomości, należy składać z dopiskiem Program

300 PLUS wraz ze wskazaniem nr ID Uczestnika Programu.

 1. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza

uprawnień Uczestnika Programu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.

 1. Spory pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem mogą być rozstrzygane

polubownie przed Zarządem Spółki.

 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
 2. a) w siedzibie Żaneta Buczek Nieruchomości, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 18, 96-500 Sochaczew
 3. b) u pracowników biura nieruchomości, pod numerem 511997666 lub adresem mailowym

biuro@zanetabuczek.pl

 1. c) na stronie internetowej Żaneta Buczek Nieruchomości

pod adresem: www.zanetabuczek.pl/polecam

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady

“Programu 300 za współpracę”.

 1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej

dotyczącej działalności Programu z następującego adresu e-mail: biuro@zanetabuczek.pl

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.