Działki, Rynek wtórny

Działka Sohaczew zabudowa mieszkaniowo-usługowa OSN973020

Oferujemy atrakcyjnie zlokalizowaną działkę budowlaną w miejscowości Sochaczew przy ul. Łąkowej. Miejsce, które niebawem może stać się pięknym, kameralnym osiedlem domków jednorodzinnych


  • korzystne położenie

  • spokojna okolica

  • inwestycyjna


Dodatkowo do Centrum Miasta prowadzi ścieżka rowerowa. Natomiast Podróż do centrum Warszawy zajmuje niespełna godzinę -zarówno pociągiem, jak i samochodem (trasa A2).

Działka ma powierzchnię 3497 m2,  jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą. Jest w kształcie prostokąta o wymiarach około 42 x 82 m. Znajduje się w sąsiedztwie domów jednorodzinnych, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.
Prąd w drodze – w trakcie realizacji jest doprowadzenie skrzynki elektrycznej. W trakcie realizacji jest również podpięcie sieci wodociągowej.

Teren jest objęty MPZP i zgodnie z nim znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dokładniej zgodnie z zapisami MPZP: 
przeznacza się do utrzymania istniejącej i realizacji projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędnymi
do jej funkcjonowania budynkami gospodarczymi i garażami, jako funkcji podstawowej, a także zabudowy usługowo-produkcyjnej, jako funkcji uzupełniającej
oraz ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania :
1) Zabudowę mieszkaniową realizować w formie budynków parterowych z dopuszczeniem poddaszy użytkowych, przy czym ustala się:
a) wysokość posadowienia parteru budynków (mierzonego od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) maksymalnie 1.0 m,
b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia
w granicach 30o ÷ 45o i pokryciu dachowym w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej,
2) Budynki gospodarcze i garaże realizować w formie budynków parterowych, przy czym ustala się:
a) wysokość posadowienia parteru budynków (mierzonego od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) maksymalnie 0.5 m,
b) wysokość głównej kalenicy budynków (mierzonego od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) maksymalnie 5.5 m,
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia w granicach 30o ÷ 45o i pokryciu dachowym w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, kryte tym samym materiałem, jak dom. W przypadku sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy działki dopuszcza się dach jednospadowy.
3) O ile w dalszym ciągu niniejszej uchwały nie ustalono inaczej, zabudowę usługowo-produkcyjną należy realizować, jako uzupełniającą w stosunku do zabudowy mieszkaniowej na każdej z działek budowlanych, w formie budynków wolnostojących parterowych lub w ramach kubatury budynku mieszkalnego, a łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń produkcyjno-usługowych nie może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce, przy czym ustala się:
a) wysokość posadowienia parteru wolnostojących budynków
produkcyjno-usługowych maksymalnie 0.5 m,
b) dachy , dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia w granicach 30o ÷ 45o i pokryciu dachowym w kolorze naturalnej
dachówki ceramicznej, kryte tym samym materiałem, jak dom. W przypadku sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy działki dopuszcza się dach jednospadowy,
c) zakazuje się realizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych i to zarówno tych “wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko” i tych, “dla których raport oddziaływania na środowisko może być wymagany”,
d) przekroczenia ustalonych w przepisach szczególnych standardów jakości środowiska w wyniku świadczonych usług lub prowadzonej produkcji nie mogą wykraczać poza granice działki budowlanej, na której usytuowano obiekty usługowe lub produkcyjne,
e) zagospodarowanie terenu działki musi uwzględniać pełne pokrycie potrzeb w zakresie parkowania pojazdów związanych z funkcjonowaniem usług i produkcji.
4) W wyniku podziału terenu na działki budowlane, na działkach w całości znajdujących się w strefie szkodliwego oddziaływania linii elektroenergetycznej 220 KV lub 110 KV oraz na działkach bezpośrednio przylegających (szerokością miń. 18,0m) do ulicy zbiorczej (7.7 Z) – dopuszcza się zabudowę usługowo-produkcyjną o powierzchni zabudowy maksimum 200 m2 bez obowiązku realizacji zabudowy mieszkaniowej.
5) O ile w dalszym ciągu niniejszej uchwały nie ustalono inaczej usytuowanie, wielkość i forma architektoniczna obiektów produkcyjnych i usługowych oraz budynków gospodarczych i garaży nie może naruszać mieszkaniowego charakteru zabudowy poszczególnych działek
6) W obrębie korytarzy elektroenergetycznych dopuszcza się realizację budynków oraz innych obiektów budowlanych na warunkach właściciela linii elektroenergetycznych; po przebudowie linii (n.p. poprzez skablowanie) niniejsze ograniczenia w zabudowie nie obowiązują.
7) Istniejące obiekty do adaptacji na cele zgodne z ustaleniami planu.
8) Istniejące budynki częściowo położone poza pokazaną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy – do adaptacji z możliwością nadbudowy a także z możliwością rozbudowy uwzględniającej nieprzekraczalną linię zabudowy, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu.
9) W obrębie obszarów dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych (niepublicznych) według potrzeb, o minimalnej szerokości 6.0 m, jednak bez włączania tych dróg do drogi zbiorczej 7.7 Z.
10) Dla działek bezpośrednio przylegających do drogi zbiorczej 7.7 Z ustala się obsługę komunikacyjną wyłącznie z dróg lokalnych, dojazdowych, wewnętrznych oraz z ulicy Trojanowskiej (dla działek powstałych z podziału działki nr ewid. 187).
11) Dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych i garaży oraz budynków produkcyjno-usługowych bezpośrednio w granicy działki, przy zachowaniu przepisów szczególnych i innych ustaleń planu.


Zainteresowanych powyższą ofertą nieruchomości zapraszam do kontaktu:

Żaneta Buczek

tel. 511-997-666

e-mail: biuro@zanetabuczek.pl

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Opis nieruchomości został sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od właściciela i może być aktualizowany. Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się ze szczegółami oferty.

Zapraszamy również do naszego biura w Sochaczewie, Plac Tadeusza Kościuszki, pawilon 18

www.zanetabuczek.pl

Chcesz Sprzedać, wynająć Nieruchomość w Sochaczewie lub okolicy ?
– ZAPRASZAMY do kontaktu

Przy zakupie nieruchomości pomagamy w uzyskaniu KREDYTU i zapewniamy pomoc w załatwieniu formalności związanych z transakcją.

Typ nieruchomości: Działka

Status nieruchomości: Sprzedaż

Rynek: Wtórny

Cena: 350000.00 PLN

Powierzchnia: 3497.00 m2

Lokalizacja: Sochaczew Łąkowa

Ofertę przygotował:
Żaneta Buczek
Email: biuro@zanetabuczek.pl
Nr telefonu: 511997666